İZTAŞ İZMİR TRAFİK ÖZEL EĞİTİM VE ÖZELSAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1 :
İZMİR TRAFİK VAKFI (İzmir 14. Asliye Hukuk Mah. 01.07.2014 tarih esas 2014/12 K.2014/235 kararı ile 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete de ilan olunmuştur.)

KURUCUNUN ADI SOYADI

Ortak Kuruluş: İZMİR TRAFİK VAKFI

Adresi: Adalet Mah. Manas Bulvarı No: 47/A K:24 D:2410 FOLKART TOWERS A Kule BAYRAKLI – İZMİR

Vergi Numarası: 4840916921

Uyruğu: T.C.

ŞİRKETİN UNVANI

MADDE 2 :
Şirketin unvanı İZTAŞ İZMİR TRAFİK ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’dir.

AMAÇ VE KONU

MADDE 3 :
Şirket aşağıda yazılmış bulunan iş konularında faaliyet gösterecek olup , faaliyet konuları şunlardır;

TEMEL HÜKÜMLER

 1. Trafik yoğunluğunu azaltacak yeni otoparklar açmak, açılmış olanlara iştirak etmek, yed-i emin depo ve otoparkları dahil, bu yerleri, mekanları devir almak, kiralamak ve kiraya vermek.
 2. Kazalar öncesi ve sonrasındaki ilkyardım hizmetleri kapsamında olan ekipleri, özel trafik hastane ve özel sağlık hizmet birimleri ile bunlara ait istasyonlar ve parklar ile bunların bakım-onarım istasyonlarını kurmak. Kaza sonrası can kayıplarını en aza indirmek maksadıyla gerekli görüldüğü takdirde trafik ilkyardım merkezleri ve özel hastaneleri kurarak, özel ambulans ve sistemlerini oluşturmak, bu hizmetleri vermek.
 3. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından izin almak kaydıyla trafiğin denetiminde Emniyet birimlerinin yönlendirmesi ve yardımcı olmak amacıyla çekici hizmetleri, kaza mekanlarının temizlenmesi ve yeniden tanzim edilmesi, gerekli nakil vasıtaları ile hizmet araçlarının alınması, kiralanması ve kiraya verilmesi, gerekli olan haberleşme merkezleri ve bu merkezlere bağlı olan haberleşme istasyonları ve bu hizmetler ile servisleri kurmak ve hizmetleri yerine getirmek.
 4. Trafiğin denetimi ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından izin almak kaydıyla denetimde görevli Personelin konusunda aydınlatılmasını sağlamak maksadıyla hizmet içi eğitim merkezleri ve bu merkezlere bağlı birimler kurarak gerekli eğitim ve öğretim hizmetlerini yaygınlaştırmak maksadıyla Özel Trafik okulları ve Özel eğitim merkezleri kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, devretmek ve devir almak.
 5. Sürücülerin yetiştirilmesi maksadıyla sürücü eğitim merkezleri kurmak, Psikoteknik merkezleri kurmak, Trafik özel eğitim merkezleri ve parkları kurmak, Trafik içi özel eğitim alanları ve kurslar oluşturmak, kuruluşlara iştirak etmek gerekli görüldüğünde bunları kiralamak ve kiraya vermek.
 6. Şirket amaç ve konusuyla ilgili araştırma ve geliştirme birimleri kurarak trafikle ilgili yeni teknoloji ve buluşlar gerçekleştirmek. Trafiğin düzenlenmesi ve kontrolü amaçlı elektronik sistemler, sinyalizasyon, kamera sistemleri ile gerektiğinde ülkemizde ve yurtdışında mevcut bulunan bütün araştırma ve geliştirme birimleri ile ortak çalışmalar yapmak ve bu gibi çalışmaları başka birimler bünyesinde yaptırmak.
 7. Şirket amaç ve konusuyla ilgili sosyal ve kültürel alanlarda gerekli olan hizmetleri verebilmek gayesiyle ulusal ve uluslar arası organizasyonlar gerçekleştirmek, Konferans, fuar ve benzeri çalışmalarda bulunmak, bu konu ve konularda mevcut teknoloji bilgi aktarımı çerçevesinde görsel ve yazılı alanlarda basım, yayın, yayım dağıtımları gerçekleştirmek, bunları gerçekleştirmek için gerekli bina ve tesisleri kurmak, işletmek, kuruluşlara iştirak etmek, kiralamak, kiraya vermek, devretmek, devir almak.
 8. Şirket amaç ve konusuyla ilgili mal ve makineler ile bu makinelerin yedek parça ve tüm aksesuarlarının imalatı, ihracatı, ithalatı ve ticaretini yapmak.

ORTAK HÜKÜMLER

 1. Şirket faaliyet konularında hizmet birimleri kurmak, açmak, teknolojik yenilikleri ve bilgi işlem desteklerini temin etmek ve sağlamak ile bu konularda üçüncü kişilerde hizmet vermek.
 2. Şirket amacına ulaşabilmesi için yurtiçinden, yurtdışından her türlü krediler, emsal ve kefalet kredileri, senet üzeri avans kredileri ve şirket konumuna uyan her türlü kredilerin alınmasına alıcılık yapmak kaydı ile kullanılması.
 3. Şirket konusu ile her türlü gayrimenkuller, menkul mallar, şirket konusu ile ilgili motorlu kara nakil vasıtaları ile makine ve tesislerin alınması, satılması, kiraya verilmesi, kiraya alınması, gayrimenkuller üzerinde her türlü ayni ve şahsi hakların tesis ve tescili ile tasarruflarında bulunmak.
 4. Şirket faaliyet konuları ile sınırlı kalmak kaydı ile hakiki ve hükmi şahıslar ile ortaklıklar kurmak, kurulmuş işletmeleri devir almak. Bu işleri başkaları adına ücret karşılığında yapmak ve üçüncü şahıslara aynı işleri yaptırabilmek.
 5. Şirket konusu ile her türlü markaların ve beraatlarının, ruhsatnamelerinin, imtiyaz, patent gibi haklar ile ticaret unvanlarının alınması, satılması, kiraya verilmesi ile gayri maddi haklara sahip olmak, bu hakları kiralamak, kendi içerisinden üretmek, satın almak, şirketin konusuna giren işleri başkalarına yaptırmak.
 6. Şirket yukarıda sayılan konulardan ayrı olarak gelecekte yararlı göreceği başkaca işlere girişmek istediği takdirde ortakların oluru almak kaydı ile şirket ana sözleşmesi ve T.T.K’nunun müsaade ve öngördüğü çerçevesinde dilediği işlerde kanunu müsaadelerin alınması sonucunda yapabilecektir.

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 4 :
Şirketin merkezi İZMİR ili BAYRAKLI ilçesidir.
Adresi: Bayraklı Mah. 1606 Sokak No:4 Daire: 11 Bayraklı/İZMİR’dir.

Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen ve yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 5 :
Şirketin süresi sınırsız belirlenmiştir.

ŞİRKETİN SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEVİ

MADDE 6 :
Şirketin sermayesi 50.000 Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 50 Türk Lirası değerinde 1000 paya ayrılmıştır. Bundan 1000 paya karşılık 50.000 Türk Lirası İZMİR TRAFİK VAKFI

Şirket sermayesinin tamamı İzmir Trafik Vakfı (10.09.2014 tarihli 29115 numaralı Resmi Gazete’de yayınlanmış) tarafından tamamen taahhüt edilmiş olup 1/4 ‘ü tescilden önce ve kalanı ise şirket tesciliniz veya 24 ay içinde ödenir. Hisse senetleri muhtelif küpürler halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Hisse senetleri nama yazılır.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 7 :
Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 1 en fazla 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1 - 3 yıl arasıdır. İlk Bir kişilik Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 yıllığına aşağıda bilgisi bulunan kişi seçilmiştir.

İzmir Trafik Vakfı adına temsilen yetkili olarak seçilmiştir.

Adres: Adalet Mahallesi Manas Bulvarı No:47/A K:24 D:2410 Folkart A Kule BAYRAKLI – İZMİR

Tüzel kişi adına; 20488937506 T.C. Kimlik No’lu Osman Bülent İSPİR hareket edecektir.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

MADDE 8 :
Şirketin Yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREV DAĞILIMI VE TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR VE TEMSİL ŞEKLİ

MADDE 9 :
Yönetim kurulu üyelerinden İlk 1 yıl için İzmir Trafik Vakfı tüzel kişilik şirket müdürü olarak seçilmiştir.

Adresi: Adalet Mah.Manas Bulvarı No:47/A K:24 D:2410 Folkart A Kule BAYRAKLI/İZMİR

İzmir Trafik Vakfı’nı 20488937506 T.C. Kimlik no’lu Osman Bülent İSPİR münferiden ve sınırsız olarak temsil edecektir.

Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GENEL KURUL

MADDE 10 :
Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de oy yollayabilir. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

İLAN

MADDE 11 :
Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 35 inci maddesinin dördüncü fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az onbeş gün önce yapılır. Mahallinde gazete yayımlanmadığı takdirde ilan, en yakın yerlerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 12 :
Şirket hesap yılı Aralık ayının yirmi ikinci gününden başlar ve Aralık ayının otuz birinci günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 13 :
Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %10 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktarın %5’i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır. Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇE

MADDE 14 :
Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 15 :
Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.